.:: Geodezja portal geodezyjny, forum geodezyjne, katalog firm usług geodezyjnych, ogłoszenia geodezyjne Loading....
eksperci - zadaj pytanie ekspertom od geodezji
Geodezja forum geodezyjne, portal geodezyjny, forum geodezji i geodetów, geodeta, geodeci,firmy geodezyjne, ceny i cennik,usługi geodezyjne, darmowe ogłoszenia geodezyjne,praca, studia, uprawnienia geodezyjne szkolenia, geodeta, forum geodetów,kursy i szkolenia geodezyjne z geodezji, sprzęt geodezyjny i instrumenty,mapy,oferty geodetów, przetargi, usługi

TEN SERWIS NIE JEST JUŻ AKTYWNY

GEODEZJA


ZLECENIA GEODEZYJNE DLA GEODETÓW

ZLECENIA GEODEZYJNE


    •  Online: 4 goci i geodetw  
Samorząd Zawodowy Geodetów - a społeczna ranga zawodu
Autor: Leszek Piszczek, data: 2011-12-02 16:46:32

 


Konstytucyjna podstawa


Istotą samorządu zawodowego - zawodów zaufania publicznego - to przymusowa przynależność do korporacji, skupiającej osoby wykonujące określoną i jednorodną działalność zawodową osobiście, co wyklucza członkostwo osób prawnych. Cele samorządu to reprezentowanie członków korporacji wobec organów państwa oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.


„W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.„ (1)


Jak wynika wprost z cytowanego art.17 ust. 1 Konstytucji RP, to dla ochrony interesu publicznego przez sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego możliwe jest tworzenie samorządu zawodowego alewyłącznie w drodze ustawy.




Przymus przynależności



Konstytucja szczegółowo rozdziela samorządy zawodowe na samorządy zrzeszające osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i na samorządy zrzeszające osoby wykonujące innego rodzaju zawody nie będące zawodami zaufania publicznego. Na te pierwsze samorządy, ustawa zasadnicza nakłada obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków samorządu. w granicach i dla ochrony interesu publicznego.
Pozostałe samorządy, już takim obowiązkiem "sprawowania pieczy" nie są obarczane.


Trybunał Konstytucyjny: „W świetle przepisów art. 17 Konstytucji, w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonować mogą „samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego” (ust.1) oraz „inne rodzaje samorządu” (ust. 2). Te „inne rodzaje samorządu” z ust. 2 obejmują również, a contario, „samorządy zawodowe osób nie wykonujących zawodów zaufania publicznego. Należy podkreślić, że reżim prawny obu rodzajów samorządu z art. 17 konstytucji nie jest identyczny. W szczególności dla samorządów zawodowych z ust. 1 konstytucja określiła główny cel ich funkcjonowania, jakim jest „sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.Pociąga to za sobą przymusowość przynależności do samorządu wszystkich osób, które uważa się za wykonujące tego rodzaju zawody.”(3)


 



Kryterium zaufania publicznego



Decydującą cechą zawodową, która predysponuje określony zawód do ubiegania się o powstanie prawa do utworzenia korporacji zawodowej jest spełnienie kryteriów zaufania publicznego, tj: przede wszystkim kierowanie się w działalności zawodowej interesem osób zlecających usługi, które obdarzają zleceniobiorców zaufaniem. Z tego zaufania wynika, że zlecający usługę mają przekonanie, że zwracając się do zleceniobiorcy, są przekonani o jego odpowiednim profesjonalizmie, przestrzeganiu podstawowych norm deontologicznych (moralny) i odpowiedniej praktyce zawodowej w dziedzinie dotyczącej zlecenia.


Jak do tej pory, brak jest formalnej definicji „zawodu zaufania publicznego” ale jest ona szczegółowo opisana w literaturze. Również i w pracach legislacyjnych rządów "zawód zaufania publicznego" był przedmiotem prób kodyfikacji. I tak w projekcie ustawy z 2001 r., "o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw" skonkretyzowano, że za zawód zaufania publicznego należy rozumieć:


„zawód wykonywany przez osoby, którym powierza się zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych, troski o realizację interesu publicznego lub gwarancji wolności i praw, a który w szczególności:


1) polega na świadczeniu usług polegających na obsłudze ważnych potrzeb osobistych lub gospodarczych;


2) ze względu na występowanie szczególnej więzi zaufania między osobą świadczącą usługi w ramach wykonywania zawodu a usługobiorcą, może wiązać się z dostępem do informacji dotyczących sfery prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;


3) zorganizowany jest w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów indywidualnych wykorzystywaniu więzi zaufania oraz informacji, o których mowa w pkt 2, przez osoby wykonujące ten zawód, w związku z czym informacje uzyskane przez wykonującego zawód przy wykonywaniu czynności zawodowych dotyczące sfery prywatności lub tajemnicy przedsiębiorstwa korzystających z usług wykonującego zawód stanowią, w zakresie wynikających z przepisów właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego, tajemnicę zawodową podlegającą ujawnieniu jedynie w przypadkach określonych w przepisach ustawowych;


4) może być wykonywany przez osoby dopuszczone do jego wykonywania po sprawdzeniu, na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego, wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu;


5) jest wykonywany, w ramach form określonych w przepisach właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego, bez stosowania zasady kierownictwa, określonej w przepisach prawa pracy;


6) wymaga to należytego wykonywania określenia odpowiednio sformalizowanych zasad etycznych jego wykonywania (deontologia zawodowa) i złożenia ślubowania określonego w przepisach właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego.]” (2)


Czy w takim razie zawód geodety jest zawodem, który charakteryzuje się wymienionymi atrybutami? Odpowiedź jest prosta i oczywista, bowiem trudno sobie wyobrazić, aby geodeta podejmujący się wykonania określonego zlecenia, nie miał stosownych uprawnień (4) do obsługi ważnych potrzeb osobistych lub gospodarczych (1) mających charakter prywatnych spraw Zleceniodawcy albo tajemnicy przedsiębiorcy (2) co stanowi tajemnicę zawodowa geodety (3), przy wykonywaniu zlecenia nie jest podporządkowany kierownictwu w rozumieniu przepisów prawa pracy (5) a jedynie zasadom deontologii zawodowej (6)oraz zawodowym standardom technicznym i powszechnie obowiązującym przepisom.


 



Samorządy zawodowe w Polsce



W chwili obecnej w Polsce zawody zaufania publicznego posiadające swoje samorządy zawodowe, to blisko 20 profesji. Najbliższe geodezji, to architektura, budownictwo, zawody prawnicze. Wszystkie one, już blisko od 10 lat, posiadają swoje Samorządy Zawodowe. Z zawodów, które w najbliższy czasie będą się ubiegać lub już się ubiegają o powołanie samorządów, to pracownik socjalny, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy.


 


Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa obejmuje przeszło 130 tys. członków. W tym roku może dojść około 3 tys. uprawnionych. Właśnie teraz (25 listopada) równocześnie we wszystkich okręgowych Izbach w Kraju rozpoczęły się o godz. 10:00 egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do nich 2890 osób.
Czy ten stan rzeczy nie obala wszelkie mity o niedostępności do uprawnień? Gdzie mit o hermetyczności korporacyjnej Samorządów Zawodowych? Inżynierowi budowlani, architekci to chyba najbliższe naszemu zawodowi grupa. Dlaczego więc nie mielibyśmy wzorować się na ich dokonaniach? Poczytajmy ich ustawy o samorządzie, rozpoznajmy ich struktury samorządowe, i wreszcie zaproponujmy środowisku jakieś gotowe projekty rozwiązań prawnych. Kopiowanie dobrych wzorców to nie grzech.


Leszek Piszczek


 


 


Bibliografia:


1 (Dz.U. 1997, Nr 78 poz.483; Dz.U. 2001. Nr 28, poz. 319; Dz.U.2006, Nr 200, poz. 1471; Dz.U.2009, Nr 114 poz.946) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


2 Ministerstwie Pracy - projekt ustawy z dnia 27 września 2002 r. o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o nadzorze nad działalnością samorządu zawodowego.


3 (Dz.U. 2001 Nr 54 poz. 573) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2001 r., Sygn. K. 37/00.


4 B. Grzechnik – referat na Konferencję GIG 2003 r. „Samorząd zawodowy w geodezji - czy potrzebny?”



 


 


 



 

szgu
1 2 3 4 5 6
¶rednia ocena: 0
Pozostałe:
Leica-C-geo
Autor: Janek, data:2011-05-09 13:50:24
Komentarze:
, nie trzymaj w sobie emocji i daj im upust pisz±c , co s±dzisz na ten temat...
(niektóre funkcje portalu przeznaczone s‘ dla zalogowanych, zaloguj się lub zarejestruj profil)
Copyright Nasza-Geodezja.pl 2010-2012 (Geodezja24.pl.














































































































GEODEZJA portal

portal geodezyjny

forum geodezyjne

, geodezja ogloszenia, geodezyjny portal, forumowisko geodezja mapy, geodezja i kartografia, oferty pracy w geodezji, geodeta praca, geodezja praca, programy geodezyjne, studia geodezyjne,usługi geodezyjne, geodeta praca, geodezja praca,

uprawnienia geodezyjne

,

usługi geodezyjne

,

praca dla geodetow

,

firma geodezyjna, firmy geodezyjne

,

obsługa geodezyjna, ceny usług geodezyjnych